TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Bể xử lý nước thải KCN Phong Nẫm Giồng Trôm
Bể chứa nước thải

be_xu_ly_phong_nam_1_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 224

Bể chứa nước thải

be_xu_ly_phong_nam_7_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 251

Vị trí rò rỉ

be_xu_ly_phong_nam_2_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 242

Vị trí rò rỉ

be_xu_ly_phong_nam_3_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 236

Xử lý bơm keo

be_xu_ly_phong_nam_4_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 232

Xử lý bơm keo

be_xu_ly_phong_nam_5_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 232

Xử lý bơm keo

be_xu_ly_phong_nam_6_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 239

Xử lý bơm keo

be_xu_ly_phong_nam_8_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 236

Xử lý bơm keo

be_xu_ly_phong_nam_9_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 218

Xử lý bơm keo

be_xu_ly_phong_nam_10_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 255