TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Bể xử lý nước thải KCN Phong Nẫm Giồng Trôm
Bể chứa nước thải

be_xu_ly_phong_nam_1_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 184

Bể chứa nước thải

be_xu_ly_phong_nam_7_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 209

Vị trí rò rỉ

be_xu_ly_phong_nam_2_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 197

Vị trí rò rỉ

be_xu_ly_phong_nam_3_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 198

Xử lý bơm keo

be_xu_ly_phong_nam_4_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 189

Xử lý bơm keo

be_xu_ly_phong_nam_5_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 191

Xử lý bơm keo

be_xu_ly_phong_nam_6_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 192

Xử lý bơm keo

be_xu_ly_phong_nam_8_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 194

Xử lý bơm keo

be_xu_ly_phong_nam_9_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 180

Xử lý bơm keo

be_xu_ly_phong_nam_10_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 26/05/18
Lượt xem: 216