TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Nhà máy Bia Sài Gòn Bến Tre
Vị trí rò rỉ

bia_sai_gon_1_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 233

Vị trí rò rỉ

bia_sai_gon_2_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 230

Vị trí rò rỉ

bia_sai_gon_3_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 240

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_4_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 230

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_5_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 233

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_6_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 233

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_7_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 225

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_8_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 234

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_9_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 240

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_10_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 237