TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Nhà máy Bia Sài Gòn Bến Tre
Vị trí rò rỉ

bia_sai_gon_1_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 199

Vị trí rò rỉ

bia_sai_gon_2_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 194

Vị trí rò rỉ

bia_sai_gon_3_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 193

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_4_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 190

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_5_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 193

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_6_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 195

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_7_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 189

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_8_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 198

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_9_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 198

Xử lý bơm keo

bia_sai_gon_10_t1.jpg

Ngày: 25/05/18
Lượt xem: 196