TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2 BETRIMEX
Vị trí thấm

dsc_0015_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 7

Vị trí thấm

dsc_0021_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 7

Vị trí thấm

dsc_0027_1_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 7

Vị trí thấm

dsc_1012_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 7

Bơm keo vết nứt

dsc_0013_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 8

Bơm keo vết nứt

dsc_0006_1_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 7dsc_1015_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 7

Bơm keo vết nứt

dsc_1016_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 8

Bơm keo vết nứt

dsc_1017_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 8

Bơm keo vết nứt

dsc_1018_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 7

Bơm keo vết nứt

dsc_1019_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 6

Bơm keo vết nứt

dsc_1020_fileminimizer_t1.jpg

Ngày: 19/09/20
Lượt xem: 8