TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Nhà máy Betrimex- Mỏ Cày
Bể xử lý đã vận hành

betrimex-mo-cay-2_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 217

Bể xử lý đã vận hành

betrimex-mo-cay-2a_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 232

Vị trí thấm theo mạch ngừng

betrimex-mo-cay-3_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 226

Vị trí thấm theo mạch ngừng

betrimex-mo-cay-4_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 220

Vị trí thấm theo mạch ngừng

betrimex-mo-cay-5_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 228

Bơm keo

betrimex-mo-cay-7_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 219

Bơm keo

betrimex-mo-cay-8_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 226

Bơm keo

betrimex-mo-cay-9_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 218

Bơm keo

betrimex-mo-cay-10_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 223

Vị trí thấm vách ngăn bể

betrimex-mo-cay-11_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 226

Vị trí thấm vách ngăn bể

betrimex-mo-cay-12_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 228