TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Nhà máy Betrimex- Mỏ Cày
Bể xử lý đã vận hành

betrimex-mo-cay-2_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 375

Bể xử lý đã vận hành

betrimex-mo-cay-2a_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 398

Vị trí thấm theo mạch ngừng

betrimex-mo-cay-3_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 382

Vị trí thấm theo mạch ngừng

betrimex-mo-cay-4_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 373

Vị trí thấm theo mạch ngừng

betrimex-mo-cay-5_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 380

Bơm keo

betrimex-mo-cay-7_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 411

Bơm keo

betrimex-mo-cay-8_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 410

Bơm keo

betrimex-mo-cay-9_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 410

Bơm keo

betrimex-mo-cay-10_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 403

Vị trí thấm vách ngăn bể

betrimex-mo-cay-11_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 376

Vị trí thấm vách ngăn bể

betrimex-mo-cay-12_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 382