TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Nhà máy Betrimex- Mỏ Cày
Bể xử lý đã vận hành

betrimex-mo-cay-2_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 481

Bể xử lý đã vận hành

betrimex-mo-cay-2a_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 495

Vị trí thấm theo mạch ngừng

betrimex-mo-cay-3_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 487

Vị trí thấm theo mạch ngừng

betrimex-mo-cay-4_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 472

Vị trí thấm theo mạch ngừng

betrimex-mo-cay-5_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 478

Bơm keo

betrimex-mo-cay-7_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 508

Bơm keo

betrimex-mo-cay-8_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 514

Bơm keo

betrimex-mo-cay-9_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 507

Bơm keo

betrimex-mo-cay-10_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 509

Vị trí thấm vách ngăn bể

betrimex-mo-cay-11_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 470

Vị trí thấm vách ngăn bể

betrimex-mo-cay-12_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 483