TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Nhà máy Betrimex- Phong Nẫm
Xử lý rò rỉ bể xử lý nước thải bằng phương pháp bơm keo PU

betrimex-phong-nam-2_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 357

Rò rỉ bể chứa nước

betrimex-phong-nam-3_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 348

Vị trí rò rỉ cục bộ

betrimex-phong-nam-4_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 381

Nước chảy ra ngoài thành bể thành vòi

betrimex-phong-nam-5_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 324

Vị trí thấm theo mạch ngừng

betrimex-phong-nam-5a_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 329

Tiến hành khoan lỗ và gắn ty vị trí thấm

betrimex-phong-nam-6_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 331

Gắn ty

betrimex-phong-nam-7_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 343

Bơm keo

betrimex-phong-nam-8_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 345

Khô hoàn toàn

betrimex-phong-nam-9_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 324

Xử lý xong

betrimex-phong-nam-10_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 340