TRANG CHỦ CÔNG TRÌNH Nhà máy Betrimex- Phong Nẫm
Xử lý rò rỉ bể xử lý nước thải bằng phương pháp bơm keo PU

betrimex-phong-nam-2_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 398

Rò rỉ bể chứa nước

betrimex-phong-nam-3_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 390

Vị trí rò rỉ cục bộ

betrimex-phong-nam-4_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 417

Nước chảy ra ngoài thành bể thành vòi

betrimex-phong-nam-5_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 355

Vị trí thấm theo mạch ngừng

betrimex-phong-nam-5a_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 362

Tiến hành khoan lỗ và gắn ty vị trí thấm

betrimex-phong-nam-6_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 362

Gắn ty

betrimex-phong-nam-7_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 387

Bơm keo

betrimex-phong-nam-8_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 382

Khô hoàn toàn

betrimex-phong-nam-9_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 353

Xử lý xong

betrimex-phong-nam-10_t1.jpg

Ngày: 27/07/17
Lượt xem: 378